عکس مدیریت و مشخصات

علی هراتی زاده  (مدیر عامل شرکت)آقای علی هراتی زاده مدیر عامل شرکت سنگسان ایساتیس یزد